Instagram Facebook Twitter Youtube
Maksimum Sigorta

Maksimum Sigorta
Menü

Ücretsiz Teklif Al
Hemen
Sorumluluk Sigortaları
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sorunluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Sorumluluk Sigortası
 • Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 • İşveren Sorumluluk Sigortaları
 • Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
 • İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk

TEHLİKELİ MADDELER VE ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

 

Bu ürünümüz ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması imhası ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile, petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 

 

 

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sorunluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu teminat altına alıyoruz.

 

 

 

 

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alıyoruz.

 

 

 

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır. Risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz. İhbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği durumlarda herhangi bir indirim veya zam uygulanmaz. Sigorta primleri peşin olarak ödenir. Poliçelerin 6 taksite kadar sanal POS blokeli şekilde düzenlenebilmesi de mümkündür.

 

 

A   Risk Grubu      
Kod Uzmanlık Dalları 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup
1 Pratisyen Tabip   x    

 

 

B   Risk Grubu      
Kod Uzmanlık Dalları 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup
1 Acil Tıp
(İlk ve acil yardım)
      x
2 Adli Tıp x      
3 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi     x  
4 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi       x
5 Aile Hekimliği   x    
6 Algoloji     x  
7 Anatomi x      
8 Anesteziyoloji ve Reanimasyon       x
9 Askeri Psikiyatri   x    
10 Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
x      
11 Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)
      x
12 Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)
      x
13 Çevre Sağlığı x      
14 Çocuk Acil       x
15 Çocuk Cerrahisi     x  
16 Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
  x    
17 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları       x
18 Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)
      x
19 Çocuk Genetik Hastalıkları   x    
20 Çocuk Göğüs Hastalıkları     x  
21 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
    x  
22 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi
  x    
23 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi       x
24 Çocuk Kardiyolojisi     x  
25 Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
  x    
26 Çocuk Nefrolojisi     x  
27 Çocuk Nörolojisi     x  
28 Çocuk Radyolojisi   x    
29 Çocuk Romatolojisi   x    
30 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları     x  
31 Çocuk Ürolojisi     x  
32 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları
    x  
33 Çocuk Yoğun Bakımı       x
34 Deri ve Zührevi Hastalıkları
(Dermatoloji)
  x    
35 El Cerrahisi       x
36 Endodonti     x  
37 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları   x    
38 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
    x  
39 Epidemiyoloji x      
40 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)
  x    
41 Fizyoloji x      
42 Gastroenteroloji     x  
43 Gastroenteroloji Cerrahisi       x
44 Genel Cerrahi
(Genel şirürji)
      x
45 Geriatri
(Geriyatri)
  x    
46 Göğüs Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
      x
47 Göğüs Hastalıkları
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)
    x  
48 Göz Hastalıkları     x  
49 Halk Sağlığı x      
50 Harp Cerrahisi     x  
51 Hava ve Uzay Hekimliği
(Hava hekimliği)
  x    
52 Hematoloji     x  
53 Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)
x      
54 İç Hastalıkları     x  
55 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
(İmmünoloji)
(Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)
  x    
56 İş ve Meslek Hastalıkları
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)
  x    
57 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi       x
58 Kadın Hastalıkları ve Doğum       x
59 Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
      x
60 Kardiyoloji     x  
61 Klinik Nörofizyoloji   x    
62 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları     x  
63 Nefroloji     x  
64 Neonatoloji       x
65 Nöroloji     x  
66 Nükleer Tıp   x    
67 Ortodonti     x  
68 Ortopedi ve Travmatoloji       x
69 Çocuk Diş Hekimliği   x    
70 Periferik Damar Cerrahisi       x
71 Perinatoloji       x
72 Periodontoloji     x  
73 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi       x
74 Protetik Diş Tedavisi     x  
75 Radyasyon Onkolojisi   x    
76 Radyoloji
(Radyodiyagnostik)
    x  
77 Romatoloji
(Rumatoloji)
  x    
78 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)
    x  
79 Sitopatoloji
(Sitoloji)
x      
80 Spor Hekimliği   x    
81 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
  x    
82 Temel İmmünoloji
(İmmünoloji)
x      
83 Tıbbi Biyokimya
(Biyokimya ve klinik biyokimya)
x      
84 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)
x      
85 Tıbbi Farmakoloji x      
86 Tıbbi Genetik   x    
87 Tıbbi Mikoloji
(Mikoloji)
x      
88 Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
x      
89 Tıbbi Onkoloji     x  
90 Tıbbi Parazitoloji
(Parazitoloji)
x      
91 Tıbbi Patoloji
(Patoloji)
x      
92 Tıbbi Viroloji
(Viroloji)
x      
93 Üroloji     x  
94 Yoğun Bakım       x
95 Diş Tabibi   x    
96 Restoratif Diş Tedavisi     x  
97 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi   x    
98 Gelişimsel Pediatri   x    

 

 

 

Prim Tutarları 4. Basamak

Risk Grubu Prim Miktarı (TL)
1. Grup 150
2. Grup 300
3. Grup 500
4.Grup 750

 

 

Prim İndirimi ve Prim Artımı Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Basamak Esasına Göre Uygulanır

Basamak İndirimli Prim Zamlı Prim
7 %20  
6 %15  
5 %10  
4 - -
3   %15
2   %30
1   %50

 

 

 

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile hekim mesleki sorumluluk teminatına ek olarak ferdi kaza risklerini teminat altına alıyoruz. Bu poliçeyi yaptırmak için “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin” şirketimizden düzenlenmesine gerek yoktur.

 

 

 

 

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Bu ürünümüz ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlıyoruz.

 

 

 

 

İşveren Sorumluluk Sigortaları

Bu ürünümüz ile işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alıyoruz.

 

 

 

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile sigortalıların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu teminat altına alıyoruz.

Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu temin eder. 1.Sigortalının evinde beslediği evcil hayvanların verebileceği zararlardan kaynaklanan sorumluluğu da poliçe teminatına dahildir. 2.İstisnalar: “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları” istisna hükümleri saklı kalmak kaydıyla, o Her türlü borç sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklar, o Kira, ödünç alma, depozit ve benzeri sözleşmelere göre tevdi olunan şeylerin kaybolması veya hasara uğraması nedeniyle ortaya çıkan sorumluluklar, o Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların kastından ileri gelen zararlar, o Her türlü netice zararı ve çevre kirliliğinden kaynaklanan zararlar, o Başka bir sigorta ile temin olunan sorumluluklar, o Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların birbirlerine karşı olan sorumlulukları, sigorta teminatının dışındadır.

 

 

 

 

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlıyoruz.

 

 

 

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde, sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumlulukları teminat altına alıyoruz.