Instagram Facebook Twitter Youtube
Maksimum Sigorta

Maksimum Sigorta
Menü

Ücretsiz Teklif Al


Hemen
Sağlık Sigortası
 • Bireysel Sağlık Sigortası
 • Nefes Sağlık Sigortası
 • Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Diğer Sağlık Sigortaları
Bireysel Sağlık Sigortası

Yurt İçi Tedavi Teminnatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

 

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi
 • Menopoz*
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up*

 

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Paket-1’dir. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Paket-1 poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir.

 Tüm ürünlerimzin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir..

Neden Sağlık Sigortası Almalıyım?

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

 

Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik* ürünler için geçerli değildir.

Yurt Dışı Yatışlı Tedavi Teminatları

 • Küçük ameliyat
 • Orta ameliyat
 • Büyük ameliyat
 • Özel ameliyat
 • Özellikli ameliyat
 • Ekstra büyük ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Yurt Dışı Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMİNATLAR ÖDEME ORANI % TEMİNAT LİMİTLERİ
KÜÇÜK AMELİYAT 100 4.320,00 (AMELİYAT BAŞI)
ORTA AMELİYAT 100 10.800,00 (AMELİYAT BAŞI)
BÜYÜK AMELİYAT 100 21.600,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZEL AMELİYAT 100 43.200,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZELLİKLİ AMELİYAT 100 108.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT 100 216.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 1.290,00 (GÜNLÜK LİMİT)
YOĞUN BAKIM 100 2.451,00 (GÜNLÜK LİMİT)
DOKTOR TAKİBİ 100 426,00 (GÜNLÜK LİMİT)
İLAÇ YATARAK 100 4.000,00 (YILLIK LİMİT)
TANI YATARAK 100 4.000,00 (YILLIK LİMİT)
KEMOTERAPİ 100 100.000,00 (YILLIK LİMİT)
RADYOTERAPİ 100 85.000,00 (YILLIK LİMİT)
DİYALİZ 100 43.000,00 (YILLIK LİMİT)

 

 

Diğer sağlık sigortası ürünlerimiz standart ürünümüz olan Paket-1 için verilen teminatlara ek teminatlar içermektedir.

Ürün Adı Kapsam Ayakta Tedavi   Yatışlı Tedavi  
    Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı
Standart Ürün- Paket 1 Sadece Yatışlı Tedaviler Yok Yok Limitsiz %100
Sağlıkta Fırsat Paket 1+ İleri Görüntüleme Tetkikleri İleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100
Sağlıkta Maksi Fırsat Paket 1+ Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100
Paket 2 Paket 1+ Ayakta Tedaviler 1.500 ₺ %80 Limitsiz %100
Paket 3 Paket 1+ Ayakta Tedaviler 3.000 ₺ %80 Limitsiz %100
Paket 4 Paket 1+ Ayakta Tedaviler Limitsiz %80 Limitsiz %100
Paket 5 Paket 1+ Ayakta Tedaviler Limitsiz %100 Limitsiz %100

 

 

Ekonomik ürünlere sahip sigortalılarımızın poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmadığımız sağlık kuruluşları ile yurt dışında geçerli değildir.

İleri Görüntüleme Tetkikleri

İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir:

MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu.

Tüm Görüntüleme Tetkikleri

Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır.

 

Ürünlerimiz

Standart Paket-Paket 1

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ve standart ürünü Paket-1’dir.

Paket 1 ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 

 


Paket 1
   
TEMİNATLAR ÖDEME ORANI % TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI    
AMELİYAT 100 LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün) 100 LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ 100 LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK 100 LİMİTSİZ
TANI YATARAK 100 LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
DİYALİZ 100 LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR    
KÜÇÜK MÜDAHALE 100 LİMİTSİZ
EVDE BAKIM 100 19.500,00 ( YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON 100 27.000,00 ( YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ 100 5.500,00 ( YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ 100 5.500,00 ( YILLIK LİMİT)
SUNİ UZUV 100 25.500,00 ( VAK’A BAŞI)
AMBULANS 100 2.500,00 ( VAK’A BAŞI)
YURTİÇİ HAVA AMBULANSI 100 38.000,00 ( VAK'A BAŞI)
YURTDIŞI HAVA AMBULANSI 100 76.000,00 ( VAK'A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER 100 1.400,00 ( YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR
PSA 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT    
CHECK-UP 100 YILDA 1 KEZ ÖDENİR.

 

 

İlaç Tasarruf Planı (Eczane)

Hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı eczanelerde İlaç fiyatlarında %2,5 ile %10 arasında, Dermo Kozmetik ürünlerde %10 – %15 arasında, Optik ürünlerde %20 ile %40 arasında indirim sağlanmak suretiyle İlaç (Eczane) Tasarruf Planı Ürünü poliçe sahibine sağlanacaktır. Plan kullanımında herhangi bir sınır yoktur.

Ücretsiz Göz Paketi

Hizmet ağı içinde yer alan anlaşmalı kurumlarda, poliçe sahibine yılda 1 defaya mahsus göz taraması ücretsiz, diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda %30’a varan indirim uygulanacaktır.

Plana Dahil Hizmetler

 • Otoref (Göz Ölçümü)- Göz bozukluğu miyop, astigmat, hipermetrop
 • Tonometre (Tansiyon Ölçümü)
 • Biyomikroskop(Doktor Muayenesi)
 • Renk Hissi (Renk Körlüğü Testi/Gerektiği Durumlarda)
 • Retina Muayenesi(Göz Arkası Muayenesi/Gerektiği Durumlarda)
 • Kuru göz Ölçümü(Gerektiği Durumlarda)

 

Nefes Sağlık Sigortası

Nefes Sağlık Sigortası poliçede belirtilen acil durumlar sonucunda gerçekleşen, ortaya çıkışıyla tedaviye başvurulması arasında en fazla 12 saat geçmiş olan durumlarda bir sağlık kuruluşuna gidilmesi halinde yapılacak olan poliçedeki teminatları kapsar. Sigortalılarımızın bütçelerini sarsmadan ani ve beklenmedik durumlara karşı güvence sağlar.

Neden Nefes Sağlık Sigortası Almalıyım?

Nefes Sağlık Sigortası; bütçenizi sarsmadan, ani ve beklenmedik durumlara karşı, güvence sağlar. Ayrıca anlaşmalı/anlaşmasız kurum ayrımı yapmaksızın, istediğiniz kurumu seçme özgürlüğü tanır.

 • 0-64 yaşları arasındaki kişiler sigorta kapsamına alınır.
 • Yurt içinde (TC ve KKTC sınırları dâhilinde) geçerlidir.
 • Varlığından haberdar olunmayan doğuştan gelen rahatsızlıkların akut krizlerine ait giderler bu ürün kapsamında ödenir.
 • Poliçe süresi içerisinde1 kez kullanılmak üzere tüm dünya ülkelerini kapsayan 8 günlük Yurtdışı Seyahat Sigortası poliçesini ücretsiz olarak verilir.
 • Yoğun bakım teminatında limit / gün sınırlaması yoktur.

 

 

 

ACİL DURUMLAR LİSTESİ

 

1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum  
2. Zehirlenmeler  
3. Trafik Kazası  
4. Şuur Kaybıyla Beraber Olan Baş Ağrıları ve Kusmalar  
5. Akut Solunum Problemleri  
6. Yüksek Ateş (39,5 °C ve üzeri)  
7. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar  
8. Akut Batın  
9. Yüksekten Düşme  
10. Hayati Kazalar, Uzuv Kopması  
11. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi  
12. Elektrik Çarpması  
13. Ciddi Göz Yaralanmaları  
14. Kurşunlanma, Bıçaklanma, Darp  
15. Suda Boğulma  
16. Donma, Soğuk Çarpması  
17. Isı Çarpması  
18. Ciddi Yanıklar  
19. Akut Masif Kanamalar  
20. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları  
21. Tecavüz  
22. Dekompresyon Hastalığı  
23. Akut Miyokard Enfarktüsü ve Yatarak Tedavi Gerektiren Ciddi Ritim Bozukluğu  
24. Ani Felçler  
25. Dış Gebelik Rüptürü  
26. Akut Böbrek Yetmezliği  
27. Hayvan Isırıkları  
28. Diyabetik ve Üremik Koma  


Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Neden Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım?

 • Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,
 • Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi,
 • Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi,
 • Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda Bir İlk: Tüp Bebek Teminatı

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında, sigortalılarımızın, tüp bebek ile ilgili giderlerini de karşılıyoruz. Bu teminat, SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, 1 yıllık poliçe süresi boyunca geçerlidir ve ek prim ödenmesi koşuluyla poliçeye dahil edilebilecektir.

Anadolu Sigorta ve Kolan Hastanesi işbirliği ile bu teminat, 2016 senesi boyunca sadece Şişli Kolan Hastanesi ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi’nde geçerli olacaktır.Diğer Sağlık Sigortaları

YABANCI UYRUKLU SAĞLIK SİGORTASI

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası ürünümüz oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık sigortaları için çözüm sunmaktadır. Ürünümüz oturma izni ya da ikamet tezkeresi için gerekli olan şartları karşılamaktadır.

Neden Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım?

 • Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,
 • Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi,
 • Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi,
 • Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda Bir İlk: Tüp Bebek Teminatı

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında, sigortalılarımızın, tüp bebek ile ilgili giderlerini de karşılıyoruz. Bu teminat, SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, 1 yıllık poliçe süresi boyunca geçerlidir ve ek prim ödenmesi koşuluyla poliçeye dahil edilebilecektir.

Anadolu Sigorta ve Kolan Hastanesi işbirliği ile bu teminat, 2016 senesi boyunca sadece Şişli Kolan Hastanesi ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi’nde geçerli olacaktır.