Instagram Facebook Twitter Youtube
Maksimum Sigorta

Maksimum Sigorta
Menü

Ücretsiz Teklif Al
Hemen
 • Aydınlatma Metni
 • Gizlilik Politikası
Aydınlatma Metni
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN AYDINLATMA METNİ-
Türkiye’de kurulu Maksimum Sigorta Acentelik Hizmetleri Ltd.Şti. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,hukuki ilişkilerimiz kapsamında,işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
-
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:


Kimlik Verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, cinsiyeti, milliyeti,
İletişim Verisi Telefonu, e-postası, adresi
Finansal Veri Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil),
Çalışma Verisi Çalıştığı şirket, departmanı,mesleği
Diğer Çocuk sayısı, araç bilgileri (araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri), poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi), boy, kilo, planladığı seyahat güzergahı ve süresi, yabancılarda oturma iznine ait bilgiler, konut bilgileri, askeri personel bilgileri, referans bilgileri imza, yabancı kişinin oturma izni
Web Sitesi Kullanım Verileri Başvuru formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler


HANGİ SEBEPLE KİŞİSEL VERİLER İŞLENİYOR?
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. Aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası için kişisel verilerinizi sigorta şirketlerinden elektronik ortamda veya sözlü ve fiziksel olarak toplayabiliyoruz. Şirket’in meşru menfaati gereği ses kayıtlarınızı kullandığımız ses kayıt programı aracılığıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.
Sizinle kuracağımız sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;
 • Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması
 • Poliçelerinizin oluşturulması ve bu kapsamda gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi
 • Poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi
 • Poliçelerinizin sizlere iletilmesi
 • Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi
 • Zeyil işlemlerinin yapılması
 • Kaskosu mevcut olan sigortalıların hasar durumlarının tespiti
 • Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms, telefon veya e-posta yoluyla haber verilmesi
 • Sigorta şirketlerine asistans veren firmalar ile sizleri bir araya getirerek destek hizmet almanızın sağlanması
 • Riziko evrak takibinin yapılması
 • Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi
 • Kampanya ve indirim ödemelerinin yapılması

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;
 • Şikayet yönetiminin yapılması
 • Tramer sorgusunun yapılması
 • Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
 • Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması
 • Rızanız olması halinde başka ürünlerimizin tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, telefon ve SMS hizmetlerinin verilmesi
 • Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
 • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
 • Üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması
 • Resepsiyon ve danışma işlerinin yürütülmesi
 • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi
 • Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz öncelikli işin gereği olarak sizlere hizmet verebilmemiz adına sigorta şirketlerine aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;
 • Poliçelerinizi size ulaştırabilmek adına verilerinizi kargo şirketlerine aktarabilmekteyiz.
 • SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS veya toplu e-posta listemizde yer almanız halinde toplu e-posta gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.
 • Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız danışmanlık firmalarının ve santral firmasının zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız.
 • Zaman zaman sizin de kabul etmeniz halinde verileriniz kampanya amaçlı iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.
 • Verileriniz aynı zamanda tahsilatların gerçekleşmesi için bankalara aktarılmaktadır.
 • Sizden gelen talep üzerine verilerinizin gerektiği kadarı sigorta şirketlerine asistans veren firmalara aktarılmaktadır.
 • Hizmetlerimizi sunmak amacıyla sigorta şirketleri ile paylaşılabilmektedir.
 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
hakkına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliği’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla ya da
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı maksimumsigorta@hs01.kep.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
• Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Cad.İlkyaz Apt.No2/2 D:3 Taksim 34437 Beyoğlu/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Cad.İlkyaz Apt.No2/2 D:3 Taksim 34437 Beyoğlu/İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla maksimumsigorta@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile info@maksimumsigorta.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
MAKSİMUM SİGORTA ACENTELİK HİZM.LTD.ŞTİ.
Mersis No:
0265018515000014
İletişim linki:
www.maksimumsigorta.com.tr/iletisim
Adres:
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Cad.İlkyaz Apt.No2/2 D:3 Taksim 34437 Beyoğlu/İstanbul
Gizlilik Politikası
www.maksimumsigorta.com.tr web sitesini ziyaret etmeniz ve sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı iş bu Gizlilik Politikası ’nda belirtilen şartlara tabidir.
Site ve dahilindeki servisler Maksimum Sigorta Acentelik Hizmetleri Limited Şirketi tarafından işletilmektedir. Web sitesinin ziyaret edilmesi ve/veya site aracılıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma talebi ile işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen hüküm ve şartları kabul etmektesiniz.
Bilgilerin Kullanılması ve Korunması Hakkında
Web sitemiz, girilen bilgilerin korunması ve kullanıcılar tarafından girilen bilgilerin güvenliği açısından ‘’SSL’’ sistemi ile korunmaktadır. Kullanıcılar tarafından temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır.
Bu bilgilere yalnızca kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Şirketimiz sizin için Görevli Personeli ve Sigorta Şirketlerinin Görevli Personeli tarafından ulaşılabilmektedir.
Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.
Bilgi Kaynakları Hakkında
Sizin web sitemizi kullanarak veya e-posta,faks,telefon gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu Bilgiler tamamen kullanıcıların özgür iradesiyle tarafımıza sağlanmaktadır.
Sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Maksimum Sigorta’nın hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kullanıcının yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermesi nedeniyle Maksimum Sigorta’nın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Kullanıcıya aittir. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Maksimum Sigorta herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Gizlilik Politikası bölümündeki hükümler ve bu hükümlerde Maksimum Sigorta tarafından zaman zaman değişiklikler yapılabilir. Maksimum Sigorta ile aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Maksimum Sigorta’ya karşı bu hükümlere aykırı hiçbir talepte bulunamaz ve hak ileri süremez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
MAKSİMUM SİGORTA ACENTELİK HİZM.LTD.ŞTİ.
Mersis No:
0265018515000014
İletişim linki:
www.maksimumsigorta.com.tr/iletisim
Adres:
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Cad.İlkyaz Apt.No2/2 D:3 Taksim 34437 Beyoğlu/İstanbul